top of page

Group

Public·36 members

Hesus Ng Aking Buhay Pdf 167. I shall have the joy of speaking again about these brave apostles in a few days' time, in Nagasaki, near that holy hill called Nishizaka, where they suffered martyrdom. By their place of death they are all Japanese. That archipelago was the land of their true and definitive birth, the birth that brings the adopted children of God to eternal light.
hesus ng aking buhay pdf 16The second important issue is that of race differences in pregnancy resolution. The chapter has emphasized differences between blacks and whites, but conclusions about race differences in pregnancy resolution based on analyses of survey data are of necessity weak because of differential reporting of abortion by race in those data sets. The best information on subgroup characteristics come from the Centers for Disease Control, AGI, and from the National Center for Health Statistics and they are good. However, such data do not provide the depth of information needed to explore causal factors in decision-making. Another problem is whether to use abortion rates or ratios. The abortion ratio is higher among blacks than whites for all ages except the teen years (Table 4.6). During the teen years, the ratio of induced terminations of pregnancy to live births is higher for whites than for blacks. However, if you look at the abortion rate (Table 4.4) the rate is higher for non-whites than for whites at all ages. This is because the pregnancy rate for non-whites is also higher. Thus, in this case, using the abortion rate would lead to a completely different and erroneous conclusion about black-white differences. Analysts need to choose the appropriate measure for their purposes.


7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8 Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 9 Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. 10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos.


11 Ako(A) ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 12 Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong-gubat ang mga ito at binubulabog. 13 Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14-15 Ako(B) nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. 16 Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol.


The question that puzzled Heinrich Ewald ("Gesch. des Volkes Israel," iii. 669, note 5) and others, "Where was the brazen serpent till the time of Hezekiah?" occupied the Talmudists also. They answered it in a very simple way: Asa and Joshaphat, when clearing away the idols, purposely left the brazen serpent behind, in order that Hezekiah might also be able to do a praiseworthy deed in breaking it (Ḥul. 6b).[19]


Ang Pag-ibig ng Diyos "Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa Kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." (Juan 3:16).


Nabuhay Siyang Muli "Si Cristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan... At Siya'y inilibing, at muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At Siya'y napakita kay Pedro, saka sa labindalawa. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid..." (1 Corinto 15:3-6).


Siya ang Tanging Daan Patungo sa Diyos "Sinabi sa kaniya ni Jesus, 'Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinomn ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko'" (Juan 14:6).


Ang Pagtanggap kay Cristo sa Pamamagitan ng Paanyayang personal (Si Cristo ang nagsasalita): "Narito Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako'y papasok sa kaniya" (Apocalipsis 3:20). Ang pagtanggap kay Cristo ay nangangailangan ng pagbabalik-loob sa Diyos (pagsisisi) at pagtitiwala kay Cristo na papasok sa ating buhay, magpapatawad sa ating mga kasalanan at babaguhin ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang malaman lamang o sumang-ayon na si Jesus-Cristo ay ang Anak ng Diyos at Siya'y namatay sa krus par sa ating mga kasalanan ay hindi sapat. Hindi rin sapat. Hindi rin sapat ang magkaroon lamang ng emosyonal na karanasan. Ang pagtanggap kay Jesus-Cristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, isang kapasiyahan ng kalooban.


Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan: Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap Kita bilang aking Tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad Mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin Mo po akong isang taong namumuhay ayon sa lyong kalooban. Amen.


Tinanggap mo ba si Cristo sa iyong buhay? Sang-ayon sa Kanyang pangako sa Apocalipsis 3:20, nasaan na si Cristo ngayon? Sinabi ni Cristo na papasok sa iyong buhay. Magsisinungaling ba Siya sa iyo? Paano mo nalaman na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? (Ang katapatan ng Diyos at ng Kanyang Salita ang katunayan. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang mga pangako.)


Ipinangangako ng Bibliya ang Buhay na Walang Hanggan sa Lahat ng Tatanggap kay Cristo "At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kaniyang Anak. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; (ngayon din) ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan" (1 Juan 5:11-13).


Pasalamatan mong lagi ang Diyos na si Cristo'y nasa iyong buhay at hindi ka Niya iiwan (Hebreo 13:5). Malalaman mo sa pamamagitan ng Kanyang pangako na si Cristo'y nananahan sa iyo at ikaw ay may buhay na walang hanggan, mula nang Siya'y papasukin mo sa iyong buhay. Hindi ka Niya dadayain.


Ang pangko ng Salita ng Diyos at hindi ang ating pakiramdam ang ating batayan. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya (pagtitiwala) sa Diyos at sa Kanyang Salita. Ang trak ay naglalarawan ng kaugnayan ng katotohanan (Diyos at ang Kanyang Salita), pananampalataya (ang ating pagtitiwala sa Kanya at sa Biblyia) at pakiramdam (ang bunga ng ating pagtitiwala at pagsunod) (Juan 14:21).


Ang paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng pagtitiwala kay Cristo. "Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya" (Galatia 3:11). Ang buhay na may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na ipagkatiwala mo sa Diyos ang bawa't bahagi ng iyong buhay at upang gawin ang mga sumusunod:


Tunay ngang ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page